Daňové změny od 1. 1. 2014

Daň z příjmů

 • příjmy z dědictví jsou osvobozeny pod daně pro všechny fyzické i právnické osoby
 • bezúplatné příjmy jsou osvobozeny od daně pro fyzické osoby, pokud plynou (1) od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů, (2) od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou

 

Daň z přidané hodnoty

 • mění se způsob ručení za nezaplacenou DPH v případě platby na nezveřejněný účet dodavatele. Příjemce zdanitelného plnění v tomto případě ručí jen tehdy, pokud platba přesáhne dvojnásobek částky, kterou lze podle zákona o omezení plateb v hotovosti platit hotově. Tato změna platí již počínaje 01.12.2013.
 • dani nově podléhá i převod zastavěného pozemku a pozemku, na kterém jsou inženýrské sítě
 • plátci mají nově povinnost činit elektronicky veškerá podání, týkající se DPH. Výjimku mají pouze fyzické osoby s obratem do 6M Kč.

Daň z nabytí nemovitých věcí

 • nově se zavádí místo dřívější daně z převodu nemovitostí
 • poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je (a) převodce vlastnického práva k nemovité věci, jde-li o nabytí vlastnického práva koupí nebo směnou a převodce a nabyvatel se v kupní nebo směnné smlouvě nedohodnou, že poplatníkem je nabyvatel,
  (b) nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci v ostatních případech.
 • v určitých případech nabytí nemovité věci není třeba znalecký posudek. Týká se to především pozemků, jejichž součástí je stavba pro bydlení, včetně garáží a samostatných jednotek; dále pak některých dalších pozemků. V těchto případech se využije tzv. směrná hodnota podle vyhlášky MF. Pokud by cena zjištěná znalcem byla pro poplatníka lepší, lze znalecký posudek předložit; v tom případě má cena zjištěná přednost před směrnou hodnotou
 • pro stanovení základu daně se bere v úvahu kromě ceny sjednané i 75% směrné, nebo zjištěné ceny
 • za sjednanou cenu se považuje cena včetně DPH
 • od daně je osvobozeno první úplatné nabytí, pokud k němu dojde nejpozději do pěti let ode dne, kdy je stavbu možné užívat; nemovitost již může být v této lhůtě užívaná
 • ruší se osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí při vkladu nemovitosti do základního kapitálu společnosti
 • při směně se zdaňuje převod každé nemovitosti samostatně
 • přílohy k daňovému přiznání nemusí být v ověřených kopiích

Daň z převodu nemovitostí

 • daň se ruší
 • nově se zavádí daň z nabytí nemovitých věcí

Daň dědická

 • daň se ruší
 • příjmy z dědictví přecházejí do zákona o dani z příjmů

Daň darovací

 • daň se ruší
 • příjmy z darů přecházejí do zákona o dani z příjmů


Napsáno v kategorii Daně