Daňové změny od 1. 1. 2015

Daň  z příjmů

 • nově se zavádí sleva na umístění dítěte v předškolním zařízení. Slevu lze uplatnit již za rok 2014.
 • slevy na děti budou tři různé, odstupňované od „pořadí“ dítěte
 • veškeré paušální výdaje bude možné uplatnit pouze ze 2 milionů Kč příjmů
 • snížení základu daně o zaplacené pojistné na soukromé životní pojištění má novu dodatečnou podmínku: podle podmínek pojistné smlouvy nesmí být umožněna výplata jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy
 • pokud fyzická osoba obdrží ve zdaňovacím období příjem vyšší, než 5 milionů Kč, který je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen, je povinen tuto skutečnost oznámit správci daně
 • bezúplatné příjmy fyzické osoby v podobě majetkového prospěchu vydlužitele při bezúročné zápůjčce, vypůjčitele při výpůjčce nebo výprosníka při výprose jsou osvobozeny od daně, pokud tyto příjmy nejsou příjmy ze závislé činnosti, a pokud :
  1. se jedná o příjmy od příbuzného v linii přímé, linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů,
  2. se jedná o příjmy od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou,
  3. se jedná o příjmy obmyšleného z jeho majetku, který do svěřenského fondu vyčlenil nebo kterým zvýšil majetek tohoto fondu, nebo z majetku, který byl do svěřenského fondu vyčleněn nebo který zvýšil majetek tohoto fondu osobou uvedenou v bodě 1 nebo 2, nebo
  4. v úhrnu příjmy z těchto majetkových prospěchů od téhož poplatníka nepřesáhnou ve zdaňovacím období částku  100.000 Kč,
 • bezúplatný příjem právnické osoby v podobě majetkového prospěchu (1) vydlužitele při bezúročné zápůjčce, (2) vypůjčitele při výpůjčce a (3) výprosníka při výprose je osvobozen pouze v případě, že ve zdaňovacím období nepřesáhne 100.000 Kč
 • o neuhrazené závazky je třeba zvýšit základ daně již po 30 měsících, stejně tak o závazky promlčené
 • v rámci daňové kontroly lze proti hrozícímu doměrku uplatnit existující ztráty; toto právo dala přednostně judikatura, nově s tím počítá i zákon
 • v dodatečném přiznání lze uplatnit případné vyšší částky odpočitatelných položek; podmínka současného zvýšení daně základu daně nejméně o 1.000 Kč zmizela

 

DPH

 • vznikla další snížená sazba ve výši 10%. Vztahuje se hlavně na léky, knihy, kojeneckou výživu, potraviny pro malé děti a  některé mlýnské výrobky
 • vznikl režim přenesení daňové povinnosti v dočasném režimu, o uplatnění tohoto dočasného režimu rozhoduje vláda nařízením. Dočasný režim se může týkat např. mobilních telefonů, zařízení s integrovanými obvody, plynu a elektřiny, telekomunikačních služeb, herních konzolí, tabletů, laptopů, obilovin, technických plodin, surových či polozpracovaných kovů, případně dalšího zboží, které povolí EU. Dočasný režim by neměl trvat déle, než 9 měsíců


Napsáno v kategorii Daně