Daňový list

Revize II. 06.04.2010.

Součástí našich služeb je i zpracování daňových přiznání a pro fyzické osoby samostatně výdělečně činné i přehledů pro zdravotní pojišťovny a Okresní správy sociálního zabezpečení. Výsledkem této činnosti je výpočet výše daní a pojistných, případných doplatků, přeplatků a záloh. V průběhu let se měnil náš způsob informování klientů o těchto platbách. V poslední době jsme předávali soupisku plateb na budoucí období a pak jsme ještě v některých případech samostatně posílali upozornění na jednotlivou platbu. S tím je konec. Při množství klientů, kterým služby poskytujeme, již nejsme schopni informovat každého zvlášť. Občas se pak stane, že na někoho zapomeneme, a problém je na světě.

Každý náš klient bude ode dneška dostávat tzv. daňový list fyzické nebo právnické osoby, který bude obsahovat všechny potřebné údaje pro placení povinných plateb. Tento list bude platit vždy do další změny. Změny nastávají zpravidla podáním daňového přiznání k příslušné dani, případně přehledu zdravotní pojišťovně a OSSZ.

Daňový list bude obsahovat informace o dani silniční, dani z příjmu a u fyzických osob OSVČ ještě o zdravotním a sociálním pojištění. Všechno to jsou platby, které se mění jednou ročně s platností pro následujících dvanáct měsíců. Daně silniční a daně z příjmů se však mění v jiných termínech, takže daňový list budeme aktualizovat cca dvakrát ročně; platby již proběhlé vynecháme a provedeme příslušné změny.

Daňový list je třeba uschovat tak, aby se každý k němu mohl kdykoliv vrátit a zjistit z něj potřebné informace. Na tomto webu se vždy objeví upozornění, že se má platit nějaká platba. Toto upozornění bude obecné a každý klient si z daňového listu zjistí, zda se jej zmíněná povinnost vůbec týká, jaká je přesná výše zmíněné platby, číslo účtu, variabilní a konstantní symboly platby, termín úhrady apod. Nebudeme již posílat mailové informace jednotlivě. Věříme, že se úroveň našich služeb tímto opatřením nesníží, naopak.

Daňový list je excelová tabulka. Budeme ji posílat včetně kompletní historie. Pokud kdokoliv tuto tabulku omylem smaže, není problém ji na požádání zaslat znovu.

Daňový list je vždy aktualizován k určitému dni. Od toho dne platí a předchozí verzi lze odložit. List bude obsahovat vždy informace o platbách pouze do budoucna, všechny již neaktuální platby budou mazány, aby nerušily a nemátly. Bude-li někdo starší platby potřebovat, musí se podívat do předchozí verze listu.

Pokud daňový list v příslušném odstavci neobsahuje žádné údaje, nebo je zde uvedenena NULA, pak klient příslušnou daň či pojistné neplatí. V takovém případě se jej upozornění netýká.

První odstavec listu se týká daně silniční. Vždy je uvedena celková výše daně podle posledního podaného přiznání, to pro informaci. Pak zde bude informace o výši přeplatku nebo nedoplatku daně. U nedoplatku bude uveden termín splatnosti. Nakonec bude uvedena záloha daně na nové období. U daně silniční budeme vždy uvádět pouze celkovou zálohu, která je splatná k 15.04. Zákon však připouští placení záloh ve čtyřech splátkách: 1/4 k 15.04., 1/4 k 15.07., 1/4 k 15.10. a 1/6 k 15.12. roku. Chce-li klient platit zálohy takto, může, ale z naší strany nebude informován.

Druhý odstavec se týká daně z příjmu fyzických nebo právnických osob. Má stejnou strukturu, jen má více řádků na zálohy daně, kde budou uvedeny termíny plateb a výše zálohy.

Fyzické osoby OSVČ pak budou mít uvedeny informace o zdravotním a sociálním pojištění v obdobné struktuře. Jediný rozdíl bude v tom, že zálohy pojistných budou uvedeny pouze jedenkrát s prvním termínem platby. Další termíny jsou pak každý měsíc ve stejný den. Budeme doporučovat, aby se zálohy na pojistné platily k 5. dni následujícího měsíce, tedy např. 05.11. za říjen.

Zálohy na ZP jsou tří druhů podle okolností na straně OSVČ. V daňovém listu je druh zálohy vyznačen:

  • Hlavní – OSVČ, které neodvádějí ZP ze závislé činnosti alespoň z minimální mzdy a neplatí za ně pojistné i stát. Taková OSVČ musí odvádět zálohy na ZP alespoň v minimální výši. Tato minimální výše se vždy na počátku nového roku zvyšuje.
  • Vedlejší – OSVČ, za které platí pojistné i stát aj.; ty odvádí ZP ve vypočtené výši, která nemusí být alespoň minimální
  • Bez záloh – tyto OSVČ nejsou povinny platit zálohy na ZP, neboť odvádějí ZP ze závislé činnosti alespoň z minimální mzdy

V poznámkách pak budou doplňkové informace. Na spodku listu je seznam nejdůležitějších čísel účtů, variabilních a konstantních symbolů.

Příklad daňového listu fyzické osoby OSVČ. Revize II. 06.04.2010

Příklad daňového listu právnické osoby.Napsáno v kategorii Daně