Lhůty úkonů ZP a SP v roce 2010

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mají obvykle problém uhlídat termíny úkonů ve vztahu k pojistnému na sociální a zdravotní pojištění, protože se pořád mění legislativa. Pokusíme se rekapitulovat současný stav, tj. podání přehledu za rok 2009 a placení záloh v roce 2010, podle aktuální legislativy.

Použitá legislativa

 • zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění (ZPVZP)
 • zákon č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (ZPSZPZ)

Zdravotní pojištění

 • přehled příjmů a výdajů za rok 2009 se podává ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla OSVČ podat daňové přiznání za rok 2009 (§24/2 ZPVZP)
 • pokud přiznání zpracovává daňový poradce, je OSVČ povinna tuto skutečnost příslušné zdravotní pojišťovně doložit do 30.04.2010 (§24/2 ZPVZP)
 • doplatek pojistného je splatný vždy do osmi dnů po podání daňového přiznání za rok 2009 (§8/5 ZPVZP)
 • záloha na pojistné je splatná od prvního dne kalendářního měsíce, na který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce (7/2 ZPVZP)
 • minimální záloha OSVČ, pro kterou platí minimální základ, je 1601 Kč

Sociální pojištění

 • přehled příjmů a výdajů za rok 2009 se podává ve lhůtě nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za rok 2009 (§15/1 ZPSZPZ)
 • pokud přiznání zpracovává daňový poradce, je OSVČ povinna tuto skutečnost příslušné okresní správě sociálního zabezpečení doložit do 30.04.2010 (§15/1 ZPSZPZ)
 • doplatek pojistného je splatný nejpozději do osmi dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled o příjmech a výdajích za rok 2009 (§14a/3 ZPSZPZ)
 • záloha na pojistné za kalendářní měsíc je splatná od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce (§14a/1 ZPSZPZ)
 • minimální záloha OSVČ, která má podnikání jako hlavní činnost, je 1731 Kč

Výše uvedené lhůty pro placení záloh obou pojistných se protínají první až osmý den následujícího měsíce. Z uvedeného důvodu doporučujeme, aby OSVČ platily své zálohy k 5. dni následujícího měsíce; tedy např. 5.6. za květen.Napsáno v kategorii Ostatní