Omezení plateb v hotovosti

Počínaje 1. 12. 2014 se snižuje limit na placení v hotovosti na 270.000 Kč. Tento limit se používá ještě pro ručení za DPH.

Podnikatelé si často neuvědomují svoji povinnost hradit vyšší částky pouze bankovním převodem. Tato povinnost platí pro částky vyšší, než je aktuální zákonný limit. Do tohoto limitu se sčítají všechny platby mezi dvěma subjekty během jednoho kalendářního dne.

Limity plateb v hotovosti:

 • od 1. 12. 2014 270.000 Kč
 • od 27. 5. 2011 do 30. 11. 2014 350.000 Kč
 • od 1. 7. 2004 do 26. 5. 2011 15.000 EUR, přepočtených na CZK směnným kursem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou a platným ke dni provedení platby

Subjekty, které berou platby v hotovosti, si musí zabezpečit svoji informovanost o těchto platbách tak, aby povinnost mohly splnit. Jeden náš klient již na tento problém narazil: jeho zákazník mu uhradil ve dvou jeho různých provozovnách částky, které samostatně byly v pořádku, ale v součtu překročily limit. Klient byl za tuto chybu postižen pokutou ze strany správce daně.

Za porušení zmíněné povinnosti hrozí fyzickým osobám pokuta do 0,5 milionu Kč a právnickým osobám do výše 5 milionů Kč.

Aktuální znění § 3 zákona č. 254/2004 Sb. o omezení plateb v hotovosti, platné od 1. 12. 2014:

Povinnost provést platbu bezhotovostně se vztahuje na platby prováděné

 • navzájem mezi osobami s místem trvalého pobytu, místem pobytu nebo sídlem na území České republiky, pobočkami nebo organizačními složkami zahraničních osob zřízenými na území České republiky, nebo
 • osobami s místem trvalého pobytu, místem pobytu nebo sídlem na území České republiky, pobočkami nebo organizačními složkami zahraničních osob zřízenými na území České republiky ve prospěch osob s místem pobytu nebo sídlem v zahraničí; přesahuje-li výše těchto plateb částku stanovenou tímto zákonem.

Povinnost provést platbu bezhotovostně se nevztahuje na

 • platby daní, poplatků, cla, záloh na tyto platby, odvodů za porušení rozpočtové kázně a na jiné druhy plateb uskutečňované podle daňového řádu nebo podle celního zákona, pokud tyto zákony nestanoví jinak,
 • povinné platby vyplývající z pracovněprávních vztahů,
 • platby důchodů z důchodového pojištění, včetně jednorázových doplatků a výplat dávek z penzijních fondů a účastnických fondů obhospodařovaných penzijní společností,
 • platby prováděné v době krizového stavu vyhlášeného podle zvláštního právního předpisu,1)
 • platby pojistného a výplat pojistného plnění ze soukromého pojištění,
 • platby prováděné Českou národní bankou při prodeji pamětních mincí, nebo
 • platby přijaté soudním exekutorem, soudem nebo správním orgánem při exekuci nebo výkonu rozhodnutí.


Napsáno v kategorii Ostatní