Prohlášení poplatníka

Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (PP) je dokument, se kterým se každý zaměstnanec setkává nejméně jednou ročně. Přesto je podle našich zkušeností jeho vyplnění pro řadu zaměstananců složité a plné chyb. Z těchto důvodů jsme se zde pokusili o něco jako manuál k jeho vyplňování.

Vlastní formulář PP je možné si před vyplněním prohlédnout zde. Jedná se o verzi 19, platnou pro rok 2009.

PP je dokument, který zaměstnanec podepisuje ve svém hlavním zaměstnání – to je buď jeho jediné zaměstnání, nebo zpravidla to z více souběžných zaměstnání, kde pobírá nejvyšší příjem. Na základě podepsaného PP pak mzdová účetní uplatňuje zaměstnanci daňové slevy, na které má zaměstnanec nárok (a které doloží). Bez podepsaného PP daňové slevy uplatnit NELZE. PP může zaměstnanec podepsat i v případě, že souběžně se zaměstnáním je zároveň osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ).

Obecným pravidlem je, že zaměstnanec NESMÍ PP podepsat souběžně ve více zaměstnáních, protože by daňové slevy v rozporu s právními předpisy čerpal víckrát, než mu náleží. Zaměstnanec ale může v případě, že změní zaměstnání, podepsat PP v tomto novém zaměstnání, neboť ukončením zaměstnání předchozího v něm přestal čerpat daňové slevy a naopak je začal čerpat v zaměstnání novém.

Formulář PP obsahuje osobní údaje a tři oddíly I, II, III a je připraven pro údaje celkem tří kalendářních roků, ovšem za předpokladu, že zákonodárci nebudou neustále přinášet nové změny, které mají obvykle za následek změnu formuláře.

Formulář začíná osobními údaji, které obvykle problémem nebývají.

Oddíl I. obsahuje celkem tři body:

  • bod 1 vyplní každý. Obsahuje rok a zároveň se škrtne (nehodící se škrtněte) volba „neuplatňuji“. Tím se zadá rok, pro který prohlášení platí.
  • bod 2 vyplní pouze ti, kteří pobírají nějaký důchod; do tabulky se napíše, jaký
  • bod 3 vyplní pouze ti, kteří mají děti do 26 let a hodlají na ně čerpat daňovou slevu. Do tabulek se pak zadají zvlášť děti nezletilé, pak zletilé a děti, které jsou držitely průkazu ZTPP.

Oddíl II. obsahuje vlastní prohlášení poplatníka. Ten zde podpisem prohlašuje, že neuplatňuje daňové slevy současně u jiného plátce a že si je vědom následků, pokud toto prohlášení neodpovídá pravdě. Dále následuje tabulka, do které je třeba zaznamenat všechny změny, ke kterým došlo poté, co prohlášení bylo podepsanáno; např. narození dítěte, ukončení studia apod. V následující tabulce je pak prostor pro datum a vlastní podpis. V poslední tabulce potvrzuje zaměstnavatel, že veškeré údaje, které poplatník v prohlášení uvedl, byly ověřeny a doloženy.

Oddíly I. a II. se vyplňují a podepisují nejpozději do 15 února kalendářního roku, případně do 30 dní po vstupu do zaměstnání; v podstatě vždy před tím, než se počítá první mzda. Pokud se tak nestane, může poplatník prohlášení podepsat dodatečně a to nejpozději do 15. února následujícího roku (tedy nejpozději současně s oddílem III.)

Oddíl III. slouží jako žádost poplatníka, aby mu zaměstnavatel provedl roční zúčtování záloh na daň. Poplatník zde prohlašuje, že:

  • není povinen podat přiznání k dani z příjmu fyzických osob za uplynulý kalendářní rok
  • že v uplynulém roce neměl kromě mezd jiné příjmy vyšší, než 6000 Kč
  • že v uplynulém roce pobíral mzdu pouze u jednoho plátce nebo postupně od více plátců; tedy že nepobíral mzdu od více plátců souběžně

Bylo-li plátců mzdy více, je třeba je uvést v následující tabulce. Pokud poplatník uplatňuje daňovou slevu z titulu úroků z úvěru použitého na financování bydlení, vyplní následující tabulku vespod strany 3 PP. Na poslední straně PP jsou poslední dva body. V prvním je třeba uvést manžela (manželku), pokud poplatník požaduje využít daňovou slevu z titulu nízkých příjmů manžela (manželky). Druhý bod pak obsahuje všechny ostatní možnosti daňových slev a poplatník zde uvede údaje o těch, které se ho týkají. V tabulce na konci pak potvrdí správnost údajů podpisem.

Oddíl III. se vyplňuje a podepisuje až po skončení roku nejpozději do 15 února roku následujícího. Ve stejné lhůtě musí poplatník dodat i veškeré podklady, kterými prokáže údaje, uvedené v PP. Toto datum je nepřekročitelné, pokud to poplatník nestihne, zaměstnavatel NESMÍ zúčtování záloh provést.Napsáno v kategorii Mzdy