Prokazování nároku na daňové slevy

Zaměstnanec by si měl nejprve ověřit, na které daňové slevy má nárok. Pokud pak podepíše u svého zaměstnavatele prohlášení poplatníka, musí každý svůj nárok na daňovou slevu prokázat. Zákonný rámec prokazování je dán ust. §38l zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů (ZDP).

Daňové slevy se uplatňují třemi způsoby:

 • snížením základu daně
 • slevou z vypočtené daně
 • daňovým zvýhodněním a daňovým bonusem

Nárok na snížení základu daně prokazuje poplatník plátci daně

 1. potvrzením příjemce daru nebo jeho zákonného zástupce anebo pořadatele veřejné sbírky o výši a účelu daru
 2. smlouvou o úvěru a každoročně nejpozději do 15. února potvrzením stavební spořitelny o částce úroků zaplacených v uplynulém kalendářním roce z úvěru ze stavebního spoření, popř. z jiného úvěru poskytnutého stavební spořitelnou v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření nebo potvrzením banky, zahraniční banky či její pobočky o částce úroků zaplacených v uplynulém kalendářním roce z hypotečního úvěru a snížených o státní příspěvek, popřípadě z jiného úvěru poskytnutého příslušnou bankou v souvislosti s hypotečním úvěrem
 3. v případě úvěru poskytnutého na výstavbu bytového domu, rodinného domu, bytu podle zvláštního právního předpisu nebo změny stavby stavebním povolením nebo ohlášením stavby a po dokončení stavby výpisem z listu vlastnictví
 4. v případě úvěru poskytnutého na koupi pozemku, pokud na něm bude postavena stavba uvedená v písmenu c) s využitím úvěru na financování bytových potřeb, za předpokladu, že na pozemku bude zahájena výstavba do 4 let od okamžiku uzavření úvěrové smlouvy, koupi pozemku v souvislosti s pořízením bytové potřeby uvedené v písmenu a), koupi bytového domu, rodinného domu včetně rozestavěné stavby těchto domů nebo bytu, nebo bytu podle zvláštního právního předpisu výpisem z listu vlastnictví
 5. v případě úvěru poskytnutého na údržbu a změnu stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu ve vlastnictví podle zvláštního právního předpisu a bytů v nájmu nebo v užívání výpisem z listu vlastnictví, jde-li o bytový dům, rodinný dům nebo byt ve vlastnictví podle zvláštního právního předpisu, anebo nájemní smlouvou, jde-li o byt v nájmu, anebo dokladem o trvalém pobytu (občanským průkazem), jde-li o byt v užívání
 6. v případě úvěru poskytnutého na splacení členského vkladu nebo vkladu právnické osobě jejím členem nebo společníkem za účelem získání práva nájmu nebo jiného užívání bytu nebo rodinného domu a na úhradu za převod členských práv a povinností družstva nebo podílu na obchodní společnosti uskutečněnou v souvislosti s převodem práva nájmu nebo jiného užívání bytu potvrzením právnické osoby, že je jejím členem nebo společníkem
 7. v případě úvěru poskytnutého na vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů nebo vypořádání spoludědiců v případě, že předmětem vypořádání je úhrada podílu spojeného se získáním bytu, rodinného domu nebo bytového domu výpisem z listu vlastnictví, jde-li o bytový dům, rodinný dům nebo byt ve vlastnictví podle zvláštního právního předpisu, anebo potvrzením právnické osoby o členství, je-li předmětem vypořádání podíl nebo vklad spojený s právem užívání bytu
 8. smlouvou o penzijním připojištění se státním příspěvkem a každoročně nejpozději do 15. února potvrzením penzijního fondu o příspěvcích zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem na uplynulé zdaňovací období
 9. smlouvou o soukromém životním pojištění nebo pojistkou a každoročně nejpozději do 15. února potvrzením pojišťovny o pojistném zaplaceném poplatníkem na jeho soukromé životní pojištění v uplynulém zdaňovacím období nebo o zaplacené poměrné části jednorázového pojistného připadajícího na uplynulé zdaňovací období
 10. potvrzením odborové organizace o výši zaplaceného členského příspěvku v uplynulém zdaňovacím období
 11. potvrzením o výši zaplacené úhrady za zkoušku ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání; a jedná-li se o osobu s těžším zdravotním postižením, potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení, že byla uznána plně invalidní, a jedná-li se o osobu se zdravotním postižením, potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení, že byla uznána částečně invalidní a nebo rozhodnutím úřadu práce, že byla uznána zdravotně znevýhodněnou

Nárok na poskytnutí slevy na dani prokazuje poplatník plátci daně

 1. dokladem prokazujícím totožnost manželky (manžela), a průkazem ZTP/P, pokud je manželka (manžel) jeho držitelem
 2. rozhodnutím o přiznání plného nebo částečného invalidního důchodu a každoročně nejpozději do 15. února dokladem o výplatě důchodu
 3. potvrzením správce daně příslušného podle místa bydliště poplatníka o tom, že poplatník pobírá jiný důchod z důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu upravujícího důchodové pojištění, u něhož jednou z podmínek přiznání je, že je plně invalidní, nebo o tom, že mu zanikl nárok na částečný nebo plný invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu částečného nebo plného invalidního důchodu a starobního důchodu, anebo je-li poplatník podle zvláštních právních předpisů plně invalidní, avšak jeho žádost o plný invalidní důchod byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že není plně invalidní
 4. průkazem ZTP/P, pokud je poplatník jeho držitelem
 5. potvrzením školy, že se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem

Nárok na daňové zvýhodnění prokazuje poplatník plátci daně

 1. úředním dokladem prokazujícím totožnost dítěte (vlastního, osvojeného, v péči, která nahrazuje péči rodičů, druhého z manželů a vnuků)
 2. předložením průkazu ZTP/P, pokud je vyživované dítě jeho držitelem
 3. jsou-li oba manželé zaměstnaní, potvrzením od zaměstnavatele manželky (manžela), že nárok na daňové zvýhodnění současně neuplatňuje druhý z manželů
 4. potvrzením školy, že zletilé dítě žijící s poplatníkem v domácnosti se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem
 5. potvrzením správce daně příslušného podle místa bydliště poplatníka o tom, že poplatník vyživuje v domácnosti zletilé dítě až do dovršení 26 let věku, které nepobírá plný invalidní důchod a nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, anebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost

Pokud poplatník nebo zletilé dítě, na něž poplatník uplatňuje daňové zvýhodnění, studuje na střední nebo vysoké škole v cizině, nárok na uplatnění slevy na studium nebo na daňové zvýhodnění prokáže poplatník při stanovení záloh nebo daně u plátce daně potvrzením o studiu vydaném zahraniční školou na určité období a v souladu se zvláštním právním předpisem o státní sociální podpoře rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, že takové studium na škole v cizině je postaveno na roveň studia na středních nebo vysokých školách v České republice.

Jestliže se změnily skutečnosti rozhodné pro přiznání kterékoliv daňové slevy, předloží poplatník nové doklady prokazující platnost nároku.Napsáno v kategorii Mzdy