Rozdělení zisku v kapitálových společnostech

Nejvyšší soud ČR vydal judikát č. 29 Cdo 4284/2007 z 30. září 2009, kde se zabývá rozdělením zisku v akciové společnosti. Mimo jiné se v něm praví:

Jestliže valná hromada akciové společnosti konaná do šesti měsíců od posledního dne účetního období (§ 184 odst. 3 ObchZ ) projednala účetní závěrku za ono účetní období a na jejím základě rozhodla o rozdělení zisku, pak mimořádná valná hromada konaná v témže roce po uplynutí šesti měsíců od posledního dne účetního období není oprávněna na základě téže účetní závěrky rozhodnout o jiném rozdělení zisku.

Případ, kterým se judikát zabýval, se primárně týkal situace, kdy se společnost před vstupem do konkursu snažila rozdělit zisk minulých let a tím získat pro akcionáře pohledávku za konkursní podstatou. Společnost však již dříve schválila účetní závěrku a o rozdělení zisku tehdy nerozhodla. Smysl judikátu je třeba spatřovat v tezi, že čím více času uplynulo od účetní závěrky, tím jsou její výsledky s ohledem na současnost nejistější. Může nastat i situace, že v době rozhodování o rozdělení zisku je společnost ve ztrátě a to klidně i větší, než činil minulý zisk. Pak by rozdělení zisku z minulé účetní závěrky mohlo společnost i ohrozit. Společnost je povinna schválit účetní závěrku do šesti měsíců po skončení účetního období a tato lhůta je považována za nejzazší pro použití výsledku hospodaření za uplynulé období. Z uvedeného ovšem vyplývá i jiná skutečnost: chce-li společnost opravdu rozdělit zisk později, než po šesti měsících po uplynutí účetního období, měla by mít novou účetní závěrku.

Text judikátu je nutné vztáhnout i na společnosti s ručením omezeným. Stručné doporučení zní: Pokud chce společnost rozdělit zisk na základě řádné závěrku za uplynulé období, nechť tak rozhodne současně se schválením účetní závěrky.Napsáno v kategorii Ostatní