Zkratky a termíny

V našich blozích používáme zkratky a termíny, které zde prezentujeme abecedně seřazené.

DPH – daň z přidané hodnoty

DUZP – den uskutečnění zdanitelného plnění

Daňové tvrzení – daňové přiznání, hlášení nebo vyúčtování. Jedná se o jakékoliv podání, kde je vypočtena nějaká dań, viz §1/3

– zákon č. 280/2009 Sb. – daňový řád v platném znění. Platí od 01.01.2011.

JČS – jiný členský stát Evropské Unie (mimo ČR)

OSSZ – okresní (městská, Pražská) správa sociálního zabezpečení

OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná

Reverse charge – postup, kdy DPH odvádí odběratel místo dodavatele. Používá se při např. u poskytovaných plnění mezi členy EU

ZDNem – zákon č. 338/1992 Sb. – o daních z nemovitostí v platném znění

ZDP – zákon č. 586/1992 Sb. – o daních z příjmů v platném znění

ZDPH – zákon č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty v platném znění

ZP – zákon č. 262/2006 Sb. – zákoník práce

ZPOJSZ – zákon č. 589/1992 Sb. – o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

ZPOJZP – zákon č. 592/1992 Sb. – o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

ZSDP – zákon č. 337/1992 Sb. – zákon o správě daní a poplatků v platném znění. Platí do 31.12.2010.Napsáno v kategorii Ostatní