Změna dne úhrady SP z mezd

Novelou č. 285/2009 Sb. zákona č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti došlo ke změně dne úhrady sociálního pojištění, které odvádí zaměstnavatel. Toto pojištění je s platností již od roku 2008 splatné od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Novelou však dochází stejně jako u daní a zdravotního pojištění ke změně dne úhrady, za který se nově považuje den připsání platby na účet okresní správy sociálního zabezpečení. Zaměstnavatelé tedy musí úhradu provést nejpozději do 18. dne následujícího měsíce, aby měli jistotu, že platba dojde včas. Změna se projeví již při platbě pojistného za prosinec 2009, která proběhne v lednu 2010.

Platná legislativa:

 • zákon č. č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti(ZPSP)

§9 ZPSP

 1. Zaměstnavatel odvádí pojistné za jednotlivé kalendářní měsíce. Pojistné za kalendářní měsíc je splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.
  Pojistné se odvádí na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.

§19 ZPSP

 1. Pojistné se platí v české měně
  1. na příslušný účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení vedený u poskytovatele platebních služeb, nebo
  2. vyplacením v hotovosti zaměstnanci příslušné okresní správy sociálního zabezpečení pověřenému přijímat pojistné; v jednom kalendářním dni však lze zaplatit nejvýše částku 5000 Kč.
 2. Za den platby pojistného se považuje
  1. v případě placení na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení vedený u poskytovatele platebních služeb den, kdy dojde k připsání pojistného na účet poskytovatele platebních služeb příslušné okresní správy sociálního zabezpečení,,
  2. v případě vyplacení hotovosti přímo zaměstnanci příslušné okresní správy sociálního zabezpečení den, kdy příslušný zaměstnanec hotovost přijal.Napsáno v kategorii Mzdy