Změna dne úhrady ZP z mezd

Novelou č. 285/2009 Sb. zákona č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění došlo ke změně splatnosti a zároveň dne úhrady zdravotního pojištění, které odvádí zaměstnavatel.
Počínaje lednem 2010 již není důležitý den výplat, ale lhůta pro úhradu je jednotně stanovena na 1. až 20 den následujícího měsíce. Současně dochází stejně jako u daní ke změně dne úhrady, za který se nově považuje den připsání platby na účet zdravotní pojišťovny. Zaměstnavatelé tedy musí úhradu provést nejpozději do 18. dne následujícího měsíce, aby měli jistotu, že platba dojde včas. Změna se projeví již při platbě pojistného za prosinec 2009, která proběhne v lednu 2010.

Platná legislativa:

 • zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění (ZPVZP)

§5 ZPVZP

 1. Zaměstnavatel odvádí část pojistného, které je povinen hradit za své zaměstnance. Současně odvádí i část pojistného, které je povinen hradit zaměstnanec, srážkou z jeho mzdy nebo platu, a to i bez souhlasu zaměstnance.
 2. Pojistné podle odstavce 1 se platí za jednotlivé kalendářní měsíce a je splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.

§17 ZPVZP

 1. Pojistné se platí v české měně
  1. na účet zdravotní pojišťovny vedený u poskytovatele platebních služeb,
  2. vyplacením v hotovosti zaměstnanci příslušné zdravotní pojišťovny pověřenému přijímat pojistné.
 2. Za den platby pojistného se považuje
  1. v případě placení na účet zdravotní pojišťovny vedený u poskytovatele platebních služeb den, kdy dojde k připsání pojistného na účet poskytovatele platebních služeb zdravotní pojišťovny,
  2. v případě vyplacení hotovosti přímo zaměstnanci příslušné zdravotní pojišťovny den, kdy příslušný zaměstnanec hotovost přijal.


Napsáno v kategorii Mzdy