Nespolehlivý plátce

ZDPH zavedl nový pojem, nespolehlivý plátce.

Nespolehlivým plátcem bude ten, kdo závažným způsobem porušil své povinnosti vztahující se ke správě daně, zde myšleno výhradně DPH; porušení povinností při správě jiných daní nemá na označení nespolehlivý plátce vliv. Kdo to skutečně bude, určí správce daně podle kriterií, která v zákoně nejsou a která si bude nastavovat finanční správa sama. Správce daně může vydat rozhodnutí o tom, že plátce je nespolehlivým plátcem, proti kterému se bude možné odvolat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání má odkladný účinek, který však správce daně z důvodů hodných zvláštního zřetele může vyloučit.

Nespolehliví plátci jsou zveřejněni na internetu. V seznamu bude každý nespolehlivý plátce minimálně rok. Pokud se po dobu jednoho roku bude chovat v souladu s představami správce daně, bude ze seznamu na žádost vyškrtnut.

Máme tedy další přenesení státních povinností na poplatníka. Budeme si muset hlídat své dodavatele, zda jsou spolehliví, což přinese zvýšení již tak velké administrativy. V praxi to totiž znamená, že před každým uhrazením faktury bude třeba se přesvědčit, že dodavatel není nespolehlivý. Obchodování s takovým dodavatelem bude totiž znamenat, že odběratel ručí za nespolehlivým plátcem nezaplacenou DPH.

Finanční správa k této problematice na svém webu zveřejnila jakýsi manuál.

Aktuální podmínky (od 21. 8. 2014) pro „získání“ statutu nespolehlivého plátce na webu finanční správy jsou:

 • byla doměřena daň podle pomůcek vyšší, než 500.000 Kč
 • existuje nedoplatek daně vyšší než 500.000 Kč po dobu delší než tři měsíce, tento nedoplatek swe týká poze daní, vyměřených po 1. 1. 2013
 • dochází k ohrožení veřejného zájmu na řádném výběru daně z přidané hodnoty, kdy
  1. plátce prováděl činnosti nebo se zapojil do obchodů, u kterých existuje odůvodněná obava, že z nich nebude uhrazena daň z přidané hodnoty, a proto správce daně po 1. 1. 2013 vydal u tohoto plátce zajišťovací příkaz, který nebyl ve lhůtě uhrazen
  2. plátce porušil své zákonem stanovené povinnosti, což mělo za důsledek neuznání plátcem uplatňovaného nároku na odpočet daně a vyměření nebo doměření daně jinak, než plátce deklaroval v podaném přiznání k DPH. Uplatněný odpočet daně byl snížen minimálně o 500.000 Kč a související vyměřená daň není zcela uhrazena v náhradní lhůtě splatnosti uvedené v platebním výměru
  3. plátce porušil své zákonem stanovené povinnosti, což mělo opakovaně za důsledek vyměření daně podle pomůcek. Za naplnění opakovanosti se v tomto případě považuje, pokud tato situace nastala alespoň za dvě zdaňovací období z šesti po sobě jdoucích zdaňovacích obdobích
  4. plátce neposkytuje požadovanou součinnost, tj. nereaguje řádně na výzvu nebo výzvy správce daně nebo nepředloží bez řádného odůvodnění požadované údaje nezbytné pro řádnou správu daně
  5. plátce závažně ztěžuje a maří správu daně tím, že opakovaně, ani ve lhůtě stanovené správcem daně ve výzvě nebo náhradní lhůtě stanovené přímo zákonem, nepodal daňové přiznání nebo hlášení nebo výpis z evidence pro daňové účely. Za naplnění opakovanosti se v tomto případě považuje, pokud tato situace nastala alespoň 2x v období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců.
  6. plátce uvedl nepravdivé nebo neúplné informace k registraci k DPH. K ohrožení veřejného zájmu zejména dochází, pokud plátce nedoplnil, a to ani ve lhůtě stanovené správcem daně, neopravil již neplatný nebo uvedl nepravdivý nebo jinak nereálný registrační údaj týkající se skutečného sídla, které je pro účely daně z přidané hodnoty vymezeno jako adresa místa vedení osoby povinné k dani, kterou se rozumí místo, kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se řízení osoby povinné k dani, popř. kde se schází její vedení k zajištění reálného výkonu ekonomické činnosti

Informaci o skutečnosti, zda konkrétní plátce je „nespolehlivým plátcem“ je možné získat např. v systému ARES v odkazu DPH nebo na webu finanční správy zadáním konkrétního DIČ plátce.

Pokud někdo chce aktuální seznam všech nespolehlivých plátců, získá ho také na webu správy. Do pole „Nespolehlivý plátce“ se zadá „Ano“ a stiskne se tlačítko „Hledej“, aniž by bylo zadáno konkrétní DIČ.Napsáno v kategorii Daně, DPH