Zálohy daně z příjmu

Zálohy daně z příjmu se platí podle § 38a ZDP v průběhu zálohového období. Zálohové období je období od prvního dne, následujícího po uplynutí posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání a minulé zdaňovací období do posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání v následujícím zdaňovacím období. Poslední známou daňovou povinností (PZDP) je daň, vypočtená v posledním podaném daňovém přiznání. Je-li poplatníkem fyzická osoba, pro účely výpočtu PZDP se nebere v úvahu dílčí základ daně z ostatních příjmů podle § 10 ZDP pro potřeby výpočtu záloh je třeba PZDP vypočíst zvlášť).

Zálohy platí poplatníci, jejichž PZDP převýšila 30.000 Kč. Zálohy se platí buď pololetně nebo čtvrtletně. Zálohy neplatí obce, kraje a zůstavitelé po své smrti.

Pololetně platí zálohy poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost (PZDP) nepřevýšila 150.000 Kč. První záloha je splatná do 15. dne šestého měsíce zdaňovacího období a druhá je splatná do 15. dne dvanáctého měsíce zdaňovacího období. Výše pololetní zálohy je 40% PZDP zaokrouhlené na 100 Kč nahoru.

Čtvrtletně zálohy platí poplatníci, jejichž PZDP převýšila 150.000 Kč. První záloha je splatná do 15. dne třetího měsíce zdaňovacího období, druhá záloha je splatná do 15. dne šestého měsíce zdaňovacího období, třetí záloha je splatná do 15. dne devátého měsíce zdaňovacího období a čtvrtá záloha je splatná do 15. dne dvanáctého měsíce zdaňovacího období. Výše čtvrtletní zálohy je 25% PZDP zaokrouhlené na 100 Kč nahoru.

Je-li poplatníkem fyzická osoba, jejíž celkový základ daně (ZD), z něhož byla vypočtena PZDP, tvořil součet dílčích základů daně a jedním z těchto základů byl dílčí základ daně ze závislé činnosti (DZDZČ), ze kterých byla srážena záloha plátcem (zaměstnavatelem), platí zálohy daně krátí takto:

  • tvořil-li DZDZČ více, než 50% ZD, zálohy neplatí vůbec
  • tvořil-li DZDZČ více než 15% ZD a nepřevyšoval 50% ZD, platí zálohy, vypočtené výše popsaným způsobem, v poloviční výši
  • tvořil-li DZDZČ méně, než 15% ZD, platí zálohy, vypočtené výše popsaným způsobem, v plné výši

Příklady:

  • právnická osoba, PZDP 386.500 Kč, přiznání podává v březnu (nemá poradce ani povinný audit), zdaňovacím obdobím je kalendářní rok: zálohy platí čtvrtletně 15.06, 15.09, 15.12 a 15.03 následujícího roku ve výši 96.700 Kč.
  • právnická osoba, PZDP 655.300 Kč, přiznání podává v květnu (nemá poradce ani povinný audit), zdaňovacím obdobím jsou měsíce březen až únor: zálohy platí čtvrtletně 15.08, 15.11, 15.02 a 15.05 následujícího roku ve výši 163.900 Kč.
  • právnická osoba, PZDP 65.850 Kč, přiznání podává v červnu (má poradce nebo povinný audit), zdaňovacím obdobím je kalendářní rok: zálohy platí pololetně 15.12 a 15.06 následujícího roku ve výši 26.400 Kč.
  • fyzická osoba bez závislé činnosti, PZDP 31.600 Kč, přiznání podává v červnu (má poradce nebo povinný audit), zdaňovacím obdobím je kalendářní rok: zálohy platí pololetně 15.12 a 15.06 následujícího roku ve výši 12.700 Kč.
  • fyzická osoba se závislou činností, tvořící 30% ZD, PZDP 31.600 Kč, přiznání podává v březnu (nemá poradce nebo povinný audit), zdaňovacím obdobím je kalendářní rok: zálohy platí pololetně 15.06 a 15.12 ve výši 6.400 Kč.


Napsáno v kategorii Daň z příjmů, Daně