Archiv: Daně

Sleva na dani za školku

Poplatník – fyzická osoba může počínaje rokem 2014 uplatnit slevu na dani z příjmů fyzických osob za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy, která odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za toto umístění v daném zdaňovacím období. … Přečíst celý článek

Napsáno v kategorii Daň z příjmů, Daně

Nespolehlivý plátce

ZDPH zavedl nový pojem, nespolehlivý plátce. Nespolehlivým plátcem bude ten, kdo závažným způsobem porušil své povinnosti vztahující se ke správě daně, zde myšleno výhradně DPH; porušení povinností při správě jiných daní nemá na označení nespolehlivý plátce vliv. Kdo to skutečně bude, určí … Přečíst celý článek

Napsáno v kategorii Daně, DPH

Daňové změny od 1. 1. 2014

Daň z příjmů příjmy z dědictví jsou osvobozeny pod daně pro všechny fyzické i právnické osoby bezúplatné příjmy jsou osvobozeny od daně pro fyzické osoby, pokud plynou (1) od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o … Přečíst celý článek

Napsáno v kategorii Daně

Uplatňování daňových dokladů

Daňové doklady, ať přijaté, či vydané, se uplatňují v daňovém přiznání k DPH. Podle různých typů zdanitelných plnění se příslušné daňové doklady uplatňují různým způsobem. Jednotný způsob byl moc jednoduchý a zřejmě proto se nepoužívá. Pokusíme se stručným způsobem popsat … Přečíst celý článek

Napsáno v kategorii Daně, DPH

Zveřejnění čísel účtů plátců DPH

Budoucí plátce DPH je povinen v přihlášce k registraci DPH uvést všechny účty, které bude používat pro svoji ekonomickou činnost (§ 96 ZDPH). Dále je povinen označit ty, které budou zveřejněny; pokud tak neučiní, budou zveřejněny všechny účty, které jsou zaregistrovány. Stávající … Přečíst celý článek

Napsáno v kategorii Daně, DPH

Finanční správa ČR

Počínaje dnem 1. 1. 2013 je účinný zákon č. 456/2011 Sb. o Finanční správě České republiky, který provedl největší zásah do struktury finančních úřadů od roku 1993. Změna byla poměrně zásadní. V minulé době existovala soustava finančních orgánů tvořená Generálním … Přečíst celý článek

Napsáno v kategorii Daně

Čísla účtů pro placení daní

Daně se platí v ČR jednotným způsobem na daná čísla účtu finančních úřadů s pevně danými variabilním a konstantním symbolem. Předpis platby vypadá takto: Číslo účtu: předčíslí – matrika / 0710 VS: IČ pro právnické osoby nebo rodné číslo bez … Přečíst celý článek

Napsáno v kategorii Daně

Daňové změny od 1. 1. 2013

Daň z příjmů fyzických osob zavádí se solidární zvýšení daně ve výši 7 % z kladného rozdílu mezi součtem příjmů ze závislé činnosti a z podnikání a mezi 48 násobkem průměrné mzdy (ten činí něco přes 1,2 milionu Kč ročně). Solidární … Přečíst celý článek

Napsáno v kategorii Daně

Problémy s vracením DPH

Jednou z podmínek, kterou musí podnikatel – plátce DPH – splnit pro nárok na odpočet DPH je podle § 73 odst. 1 písm. a) ZDPH „při odpočtu daně, kterou vůči němu uplatnil jiný plátce, mít daňový doklad“. Správci daně pak … Přečíst celý článek

Napsáno v kategorii Daně, DPH

Zvýšení daně z pozemků od 01.01.2012

Novela ZDNem, platná od 01.01.2012, zavádí novou kategorii pozemků: zpevněná plocha pozemku. Pro tuto kategorii pozemku, pokud se používá pro podnikání nebo v souvislosti s ním, pak zavádí nové sazby daně. Sazby daně jsou samozřemě vyšší a to 5x až … Přečíst celý článek

Napsáno v kategorii Daně